Wel of geen nieuw testament op laten stellen?

De wet regelt in principe wie uw erfgenamen zijn wanneer u zelf geen testament heeft op laten stellen. Met deze notariële akte kunt u onder meer:

 • uw kind(eren) onterven
 • zelf de erfgenamen benoemen, denk aan bijv. uw partner waar u mee samenleeft. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is deze vanzelf uw erfgenaam.
 • bepalen dat door u aangewezen familieleden niets van uw nalatenschap zullen krijgen
 • geld aan een goed doel nalaten
 • geld, sieraden of spullen aan een specifiek persoon nalaten (een legaat).

Stel dat iemand slechts bepaalde zaken aan iemand wil laten erven dan kan volstaan worden met een codicil opstellen. Voor al het overige zal een testament opgemaakt moeten worden.

Notaris

De notaris is een jurist die uw wensen vastlegt in een testament. Hiervoor moet iemand wel minimaal 16 jaar oud zijn. Ook moet u goed in staat zijn uw wil te bepalen, anders mag de notaris geen testament voor u opmaken.

Een nieuw testament opstellen kun je doen omdat het bestaande van van kracht blijft tot het moment dat er een nieuw wordt opgesteld of er een verandering in wordt aangebracht. Dus, wanneer er wat in uw situatie wijzigt kan het handig zijn uw testament ook aan te laten passen.

Executeur of bewindvoerder

Ook kan men een executeur benoemen, dit kan bijvoorbeeld familie, kennis of een professional zijn. Vastgelgd kan worden dat de executeur alleen uw uitvaart regelt of dat hij ook de erfenis afwikkelt. Hij of zij krijgt vaak een vergoeding, tenzij u dat niet wenst.

Ook kunt u in uw akte een bewindvoerder aanwijzen. Deze kan bepaalde beslissingen nemen over bijvoorbeeld zaken die een minderjarige aangaan.

Voogd

U kunt bepalen wie er voor uw kinderen gaat zorgen in geval u overlijdt door een voogd aan te wijzen. Dit kan in het gezagsregister. Verder kan ook in het testament bepaald worden wie er voor de kinderenzal zorgen na uw overlijden. Dit wordt ook wel testamentaire voogdij genoemd.

Het testament wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Zo kan er na het overlijden gezien worden bij welk notariskantoor een testament werd opgemaakt.

Levenstestament

Er zijn situaties waarin u tijdens het leven niet meer in staat bent zelf te beslissen. Denk aan als u in coma raakt of gaat dementeren. U kunt voor die situatie vooraf iemand de toestemming geven om namens u/voor u te mogen beslissen. Dat kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn die gaan over uw financiën of denk aan een medische behandeling. Uw wensen hierover kunnen in een levenstestament worden vastgelegd.

In principe kunt u een levenstestament ook zonder notaris vastleggen. Het kan dan wel zo zijn dat deze niet wordt geaccepteerd door een instantie. Wanneer het levenstestament via een notaris is geregeld dan kan deze het document laten registreren in het Centraal Testamentenregister. Een derde kan dan weer via een notariskantoor het levenstestament op gaan vragen om te zien wie de beslissing mag nemen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd bij overlijden

Als het gaat om een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd dan heeft art. 7:675 Burgerlijk Wetboek geen betekenis. Voor een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd is dat echter anders. Deze arbeidsovereenkomst kan door zowel de erfgenamen van de werkgever als de werknemer worden opgezegd.

Een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd leidt tot schadeplichtigheid (zie art. 7:677 BW). Om dit te voorkomen mag de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd worden opgezegd alsof het een arbeidsovereenkomst is die is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Daarbij gelden dan wel de voorschriften die in acht genomen moeten worden bij een dergelijke opzegging, zoals de opzegtermijnen (zie hfdst. 4), het moeten hebben van toestemming tot opzegging van de Centrale organisatie werk en inkomen (zie hfdst. 5) en de bijzondere opzegverboden. Meer hierover is te vinden op sites als: https://arbeidsrechtadvocaat.org/ en in het BW.

Wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder dat bijvoorbeeld de daar- voor geldende opzegtermijnen in acht worden genomen, dan wordt voor de berekening van de schadeplichtigheid de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.” De mogelijkheid om op te zeggen zal maar een betrekkelijk korte periode na het overlijden van de werkgever gebruikt kunnen worden.

Als het gaat om de nagelaten betrekkingen zal daarbij een rol spelen de tijd die nodig is om zich op de hoogte te stellen van het wel en wee van het bedrijf en de beslissing over de voortzetting ervan. Voor alle duidelijkheid: faillissement, surseance van betaling van de werkgever en de ontbinding van de rechtspersoon zijn niet gelijk te schakelen met de dood van de werkgever.

Mocht de werkgever een vennootschap onder firma zijn, dan leidt het overlijden van één van de firmanten niet tot het kunnen toepassen van art. 7:675 Burgerlijk Wetboek. Regelend recht Art. 7:675 Burgerlijk Wetboek is regelend recht. Dat betekent dat de werkgever en de werknemer de bijzondere opzeggingsmogelijkheid geheel of gedeeltelijk kunnen uit- sluiten.”

Hoe u de beste begrafenisverzekeringen kunt vinden

 

Het afsluiten van een verzekering is een levensbelangrijke zaak. Wat verstaan we onder een verzekering? De verzekeringen die populair zijn, zijn bijvoorbeeld motorrijtuigenverzekering, levensverzekering, zorgverzekering, enzovoort. Als het gaat om een begrafenisverzekering twijfelen mensen om er eentje te nemen. Eigenlijk komt dit vooral om het feit dat een angstig onderwerp is voor de meeste mensen. Te moeten denken aan je eigen dood is een zeer angstige gedachte. Toch zal dit de waarheid niet veranderen.

Het nemen van een uitvaartverzekering heeft veel voordelen. Zelfs meer dan mensen kunnen bedenken. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële kant, maar ook om de emotionele kant. Als je een verzekering hebt afgesloten naar eigen wensen, zul je hier niet meer aan hoeven te denken en kun je gerust genieten van het leven. Zodra je alles netjes hebt geregeld ben je er van bewust dat je je nabestaanden hebt gered van de emotionele druk die ze zullen krijgen om de organisatie van je begrafenis. Het is al naar genoeg om te moeten rouwen om je geliefde.

Een ander voordeel van een begrafenisverzekering is dat je zelf kunt kiezen hoe je begrafenis organisatie eruit komt te zien. Denk hierbij aan de bloemen die je wilt hebben. Je mag de kleur, het soort zelf kiezen en regelen. Ook kun je denken aan de kleding die je zult dragen bij je overlijden. Het klinkt wel somber, maar dit zijn zaken die iedereen zal meemaken. Je zal toch een begrafenis willen krijgen die het beste bij je wensen past? Om dit voor elkaar te kunnen krijgen is de beste optie om een polis te kiezen die het beste bij je past. Hieronder zal een aantal zaken genoemd worden die geregeld worden door de verzekering. Bovenstaande zaken zullen nogmaals plaatsvinden in een rijtje:

 •  een grafkist
 •  een grafkelder
 •  een lijkwagen of limousine naar keuze
 •  het soort muziek die afgespeeld zal worden
 •  de kleding die de overledene zal dragen
 •  de soort en kleur bloemen
 •  eten en drinken voor de rouwenden

Het bedrag dat voor de uitvaartverzekering betaalt moet worden is niet zo hoog als andere verzekeringen. Hier gaat het om een bedrag tussen 15 en 25 euro per maand. Het bedrag verschilt per leeftijd. Ouderen betalen logisch gezien een wat hoger bedrag dan jongeren. Ook speelt je gezondheid een rol. Je zal eerst een medisch onderzoek moeten aangaan. Als je gezond bent zal de prijs wat lager verschijnen.

Zodoende is het verstandig om zo vroeg mogelijk een begrafenisverzekering af te sluiten. Niemand zal willen denken aan zijn eigen dood, maar dit zal de feit niet beïnvloeden. Het kan je maar gebeuren dat je plotseling neervalt en onvoorbereid bent op de begrafenis. Aannemelijk zal je dus ook niet de kosten en de druk van andere bijbehorende zaken aan je nabestaanden willen overlaten. Het afsluiten van een uitvaartverzekering zal voor jou en je nabestaanden een rustgevend gevoel achterlaten.